© 2018 by Nachlieli Gizum Etzim.        נחליאלי גיזום עצים - בירושלים, תל אביב והמרכז, התקשרו עכשיו להצעת מחיר 054-680-5830

כריתה של שלושה דקלים ענקיים בגן ילדים

כריתת דקלים אינה דבר פשוט, מאחר שהעבודה מתבצעת לאורך הגזע הראשי, כאשר החלק המסוכן ביותר הוא ראש הגזע אותו יש להוריד באופן מוכוון. שאר הגזעים מורידים בחתיכות של חצי מטר.